ഈ സ്ഥലത്തിനടുത്ത് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Hereabout
Hereabouts