ഈ സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
here