ഈ സംഖ്യയെ കാണിക്കുന്ന ചിഹ്നം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
hundred