ഈ ശബ്‌ദത്തിലൂടെ ശക്തി പ്രകടമാക്കുക - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
grunt