ഈ വിഷയത്തെപറ്റി - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
On the subject of