ഈ വിവരം പുറത്തുതവിട്ട്‌ ശത്രുവിനെ ആഹ്ലാദിപ്പിക്കല്ലേ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Tell it not in