ഈ വിഡ്‌ഢിത്തം നിറുത്തൂ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Enough of this folly