ഈ വസ്‌തുത ശ്രദ്ധിക്കൂ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
Look you