ഈ വശത്തുള്ള - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
hither