ഈ ലോകത്തെ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
temporal