ഈ ലോകം സംഭവ്യമായ എല്ലാലോകങ്ങളിലും വെച്ച്‌ മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന സിദ്ധാന്തം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
optimism