ഈ രോമം ഉപയോഗിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന വസ്ത്രം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
merino