ഈ രോമം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വസ്‌ത്രം - meaning in english

നാമം (Noun)
Mohair