ഈ രോഗം ബാധിച്ചയാള് - meaning in english

നാമം (Noun)
Kleptomaniac