ഈ മരത്തിന്‍റെ തടി - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
mahogany
plum