ഈ പള്ളി 1381ല്‍ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടു - meaning in english

നാമം (Noun)
St.marys forane church