ഈ പരിസ്ഥിതിയില്‍ഇപ്പോള്‍ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
now