ഈ നിലയ്‌ക്ക് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
now