ഈ നിമിഷം വരെ - meaning in english

ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb)
Until now