ഈ ചെടിയുടെ കിഴങ്ങ് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
carrot