ഈ ചെടിയില്‍ നിന്നെടുക്കുന്ന നീലച്ചായം - meaning in english

നാമം (Noun)
Pastel