ഈ കല്ലിന്റെ പച്ചനിറം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
emerald