ഈ കടമകള്‍ക്കുസുസൃതമായുള്ള പൗരന്‍റെ പെരുമാറ്റം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
citizenship