ഈ ആടില്‍നിന്ന് കിട്ടുന്ന രോമം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
merino