ഈ ആകൃതിയുളള സാധനം അഥവാ കെട്ടിടം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
octagon