ഈ ആകൃതിയിലുള്ള വസ്‌തുവോ ഉപകരണമോ - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
quadrant