ഈ അവസ്ഥയ്‌ക്ക് - meaning in english

നാമം (Noun)
Nonce