ഈ അവസ്ഥയിലുള്ള രോഗി - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
emergency