ഈ അരുവിയുണ്ടായിരുന്ന പട്ടണം - meaning in english

നാമം (Noun)
Spa