ഈ അപ്രതീക്ഷ സ്ഥിതി വിശേഷത്തില് - meaning in english

ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb)
In the gallery