ഇലയില്ലാത്തതും മാംസളവുമായി അമേരിക്കയിലും മറ്റും കാണുന്ന ഒരു ചെടി - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
cactus