ഇതിലേക്ക് - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Hereinto
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
hither
Hereunto