ഇങ്ങോട്ട് - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
fro
here
hither