അനുഭവസമ്പത്തില്ലാത്തവന് - meaning in english

നാമം (Noun)
Abecedarian
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
novice