അങ്ങനെയല്ലാതാക്കുക - meaning in english

നാമം (Noun)
Declassify