അങ്ങനെ ആയിരിക്കട്ടെ ! - meaning in english

വ്യാക്ഷേപകം (Interjection)
Amen!