അഗ്നിസ്ഥാനം - meaning in english

നാമം (Noun)
Fireside