അഗ്നിശമന സേവനം - meaning in english

നാമം (Noun)
Fire service