അഗ്നിശമന വിഭാഗം - meaning in english

നാമം (Noun)
Fire department