അഗ്നിവര്‍ദ്ധകമായ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Peptic
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
digestive