അഗ്നിപര്‍വ്വതത്തില്‍നിന്നു പൊങ്ങിയൊഴുകുന്ന ദ്രവം - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
lava