അഗ്നിപര്‍വതം പൊട്ടുമ്പോള്‍ ലാവയായി പുറത്തുവരുന്ന ധാതു മണ്‌ഡലം - meaning in english

നാമം (Noun)
Scoria