അക്ഷുബ്‌ധനായ - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Untroubled