അക്ഷുബ്‌ധത - meaning in english

നാമം (Noun)
Peaceableness
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
peace