അക്ഷരവിന്യാസ രീതി - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
spelling