അക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച - meaning in english

തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
polar