അകാലത്തുള്ള - meaning in english

വിശേഷണം (Adjective)
Ill-timed
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
premature