അംഗമായിരിക്കുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Sit on
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
sit