അംഗമായി ചേര്‍ക്കുക - meaning in english

ക്രിയ (Verb)
Enroll
തരം തിരിക്കാത്തവ (Unknown)
enrol
enter