അംഗമല്ലാത്തവന് - meaning in english

നാമം (Noun)
Outsider